Ob vas so si zgradili varen pristan,
od koder se bodo podajali v širni svet …
… in iz tega sveta bodo prinašali buške, modrice in praske,
… svoje zmage in vedno nove podvige,
… in se vračali k vam,
da si naberejo novih moči za nov skok v življenje.”

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpišejo jih v osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Vpis v osnovno šolo poteka v mesecu februarju. Starši ste na vpis otroka v šolo vabljeni z vabilom, ki ga prejmete po pošti. Ob vpisu dobite pomembne informacije o organizaciji pouka in poteku dela na šoli.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

ODLOG ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi (ali zapisnika multidisciplinarnega tima), odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če odlog predlagajo starši ali zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.